Referentna lista projekata na području pripreme investicijske dokumentacije
i provedbe investicijskog inženjeringa:

2012 - 2014

 • DIIP : Zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Dragonja
 • DIIP : Obnova zgrade na Smrekarjevi 51 u Izoli
 • DIIP : Rotor Valeta
 • DIIP : Obnova zadružnog doma u Kortah
 • DIIP : Dogradnja kulturnog doma u Novi vasi 
 • DIIP : Priključivanje autocesti u Izoli
 • DIIP : Izgradnja dnevnog centra za starije osobe u Izoli
 • DIIP : Izgled novog ulaza u Glavnoj bolnici Izola
 • DIIP : Obnova Kulturnog doma Božidar Jakac u Padni
 • DIIP, IP : Razvoj ribarske infrastrukture u Izoli - II . faza
 • DIIP, IP : Rekonstrukcija ceste Sunčano nabrežje u Izoli
 • DIIP, PIZ i IP : Obnova i rekonstrukcija vile u Rimu (Ambasada Republike Slovenije u Rimu i pri Sveti Stolici u Vatikanu
 • DIIP : Cesta Baredi DIIP : Rekonstrukcija Dječjeg vrtića "La Coccinella" Piran
 • DIIP i IP : Obnova i novogradnja teretane na stadionu u Piranu
 • DIIP : Rješavanje prostornih problema Osnovne škole Dante Alighieri Izola
 • DIIP : Rješavanje prostornih problema Osnovne škole Livade Izola
 • DIIP : Rješavanje prostornih problema Osnovne škole Vojke Šmuc Izola
 • DIIP : Rješavanje prostornih problema Dječjeg vrtića Mavrica Izola
 • Nov IP: Nove prostorije za Porezni ured u Novoj Gorici - Porezna uprava Republike Slovenije
 • DIIP : Starački dom Izola - Isola Casa del pensionato
 • DIIP, IP: Nove prostorije za Upravni odjel Pesnica Studija izvedivosti: Reorganizacija postojećeg stanja i mogućnost uspostave Stambenog fonda u Općini Izola – Općina Izola
 • DIIP, IP : Izgradnja pločnika Jagodje - Belvede , II . faza – Općina Izola
 • DIIP, PIZ i IP : Osiguranje radnog prostora za Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OECD - Ministarstvo vanjskih poslova
 • Nov IP : Obnova Pokrajinskog muzeja u Kopru za 100. obljetnicu rada - Mestna općina Koper
 • DIIP, IP, Nov IP: Rekonstrukcija gradske galerije u Piranu - Općina Piran
 • DIIP: Izgradnja vodovodnog sustava na području Markovca u Kopru – I. faza - Rižanski vodovod Koper d.o.o. Usporedba i procjena varijanti rješavanja prostornih problema Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu
 • DIIP: Nabava objekta za potrebe Ambasade Republike Slovenije u Sarajevu - Ministarstvo vanjskih poslova
 • DIIP, IP i Nov IP: Vodovod Portorož - Bernardin - Općina Piran Programski zadatak: Kampus Sunce, Sveučilište na Primorskem  
 • DIIP: Kulturni centar Izola - Općina Izola
 • DIIP: Odvajanje kanalizacije Piran - Općina Piran
 • Nov IP: Nabava vatrogasnih vozila - Općina Piran
 • DIIP, PIZ, IP: Izgradnja podzemne garaže na području UN "Pošta" - Općina Izola Analiza gospodarske održivosti: izgradnja podzemne garaže na području UN "Pošta" – Općina Izola DIIP: Objekt Drevored 1. svibnja 9, Izola - Primorsko sveučilište
 • DIIP: Proširenje sabirnog centra na odlagalištu neopasnog otpada Dragonja - Okoliš Piran d.o.o.

2013 - 2014

 • DIIP: Rekreacijski park Livade – Općina Izola
 • DIIP: Sanacija krova skladišta soli v Portorožu – Općina Piran
 • DIIP: Rekonstrukcija zgrade na Verdijevi 1 – Općina Izola
 • DIIP: Energetska obnova sportske dvorane u Izoli, obnova krova sportske dvorane na Kraškoj ulici – Općina Izola
 • DIIP, IP: Sanacija in produljenje gata Oddela za pomorstvo UL FPP u Portorožu – UL FPP
 • DIIP, IP: Nabava vatrogasnog vozila s dizalicom – Gasilska brigada Koper
 • DIIP: Popločenje obale i rekonstrukcija ceste Sončno nabrežje v Izoli – Općina Izola
 • DIIP: Proširenje Doma zdravlja u Izoli – ZD Izola
 • DIIP: Nadvišanje mansarde na zgradi Sončno nabrežje 8 u Izoli – Općina Izola
 • DIIP, IP: Dom sportova na vodi Piran – Općina Piran
 • DIIP: Obnova doma kulture Božidarja Jakca u Padni – Općina Piran

2015 - 2016

 • DIIP, IP: Ambasada RS u Sarajevu – MVP RS
 • DIIP, PIZ, IP: Ambasada RS u Londonu – MPV RS
 • SI: Rekonstrukcija ul. 1. Svibnja – Grad Buje
 • DIIP: Sportski park Malija, I. faza – Općina Izola
 • DIIP: Vatrogasna vozila za gašenje šumskih požara – Obalna gasilska zveza Koper
 • SI: Ribarska luka Krk – Županijska lučka uprava Krk
 • DIIP, IP: Uređenje obale Fornače – Općina Piran
 • DIIP, IP: 6 projekata u okviru operacije "Zajednička vizna politika"- MVP RS
 • DIIP, PIZ, IP: Program ažuriranja životnog standarda i novih koncepata rada u Domu starijih osoba Ilirska Bistrica
 • DIIP, IP: Kupnja tehničkog vozila za gašenje požara s dizalicom – Gasilka brigada Koper
 • DIIP: Biciklistička staza i pločnik na cesti u Hrvatinima – Mestna općina Koper
 • DIIP: Obnova Kuće Tartini – Općina Piran
 • DIIP, IP: Parkirališta u parku Škocjanske jame u prihvatnom centru – Park Škocjanske Jame
 • DIIP, IP: Zamjena cijevnih priključaka i ultrafiltracijskih modula na Vodarni Rižana – Rižanski vodovod Koper d.o.o.
 • DIIP: Obnova i nadogradnja Hotela Brdo – Generalni sekretariat Vlade RS
 • DIIP: Obnova Dvorca Brdo – Generalni sekretariat Vlade

2017 – 2018

 • DIIP: Regionalni prostorni plan obalnog područja između Kopra i Izole – Mestna općina Koper, Općina Izola
 • DIIP: Sanacija klifa na Debelem rtiču – Općina Ankaran
 • DIIP: Uređenje info centra »Mala Barka 2«u Portorožu – Općina Piran
 • DIIP: Proširenje OŠ u Kortama – Općina Izola
 • DIIP: Vertikalna mobilna veza unutar naselja Koper – Mestna općina Koper
 • DIIP: Regionalni prostorni plan ŠRP OSP – Mestna općina Koper
 • DIIP: Uređenje i sanacija, Vinogradniška cesta u Ankaranu – Općina Ankaran
 • DIIP: Uređenje particije objekta Monfort – Općina Piran
 • DIIP: Nadogradnja i proširenje poslovne zgrade Komunale Izola – Komunala Izola

2019 – 2020

 • DIIP: Nabava vozila za hitnu pomoć za Dom zdravlja IZOLA – Općina Izola
 • IP: Proširenje vodoopskrbnog sustava Litija-Šmartno, transportni vodovod Beden-Veliki vrh - Golišče, faza II, Litija-Veliki vrh - Općina Litija
 • DIIP: Vodovod Kresnice - Općina Litija
 • IP: Izgradnja transportvnog vodovoda Gabrovka-Tihaboj - Općina Litija
 • DIIP, PIZ, IP: Ribarska luka Seča - Općina Piran
 • DIIP: Kulturni centar Izola - Općina Izola
 • IP: Vodovod Mamolj - Općina Litija
 • DIIP: Obnova Servitskog samostana - Općina Koper
 • DIIP: Kuglana Korte - Općina Izola
 • IP: Gradski stadion - zamjena umjetne trave na pomoćnim igralištima - Općina Izola
 • DIIP: Promjena namjene i dogradnja zgrade na Gorkijevi 14 u Izoli - Općina Izola
 • DIIP: Obnova zgrade Mjesne zajednice Jagodje - Dobrava - Općina Izola
 • DIIP: Instalacija toplotne pumpe na lokaciji Doma zdravlja Izola - Općina IzolaDIIP, IP: Novogradnja večstanovanjske stavbe na naslovu Cegnarjeva 2 in 4
 • DIIP: Nabava vatrogasnog vozila - Vatrogasna zajednica Koper
 • DIIP: Uređenje parkirališta na području Bevkove ulice u mjestu Ankaran - Općina Ankaran
 • DIIP, IP: Komunalna oprema područja »Dolge njive« - Općina Ankaran
 • DIIP: Izgradnja vanjske garaže za vozila PGD Korte i uređenje zamjenskih parkirnih mjesta - Općina Izola
 • DIIP: Izgradnja studentskog doma u Sežani - Inkubator Sežana
 • DIIP: Nabava kombiniranog vatrogasnog vozila za vatrogastvo i tehničku intervenciju - Vatrogasna zajednica Koper
 • DIIP: Uređenje tržnice u Ankaranu - Općina Ankaran
 • DIIP: Kupnja zemljišta ID znak: parcela 2626 1967/97 - Općina Izola
 • DIIP: Razmjena zemljišta između Općine Izola i KZ Agraria Koper, z.o.o. - Općina Izola
 • DIIP: Izgradnja interaktivnog muzeja ribarstva Slovenije u Izoli – Općina Izola
 • DIIP: Uređenje kanalizacijske crpne stanice u Portorožu
 • DIIP: Instalacija toplotne pumbe u zgradi Općine izola na adresi: Sončno nabrežje 8 - Općina Izola
 • IP: Kupnja Međugeneracijskog centra ŠMELC, SVC Litija d.o.o – Općina Litija
 • Elaborat Ekonomike za investiciju Komunalno uređenje područja OPPN Dječji vrtić Police Ajdovščina i izgradnja dječjeg vrtića - Općina Ajdovščina
 • IP: Nadogradnja kanalizacije u gradu Litija - Općina Litija
 • DIIP: Uređenje nekadašnjeg skladišta soli Monfort - Općina Piran
 • DIIP: Kupnja i osposobljavanje palače Trevisini za potrebe provedbe kulturnih programa - Općina Piran
 • DIIP: Uređenje područja "Forma Viva" - Općina Piran
 • DIIP: Uređenje školskog prostora na otvorenom Osnovne škole LIVADE IZOLA - Općina Izola
 • Akcijski plan za provedbu investicija: Piran - Pirano 4 Istra 2025 - Općina Piran, Općina Izola, Općina Koper, Općina Ankaran
 • DIIP: Obnova fasade - Južna cesta 20, Izola - Općina Izola
 • DIIP: Uređenje stana na adresi: Ob starem zidovju 1, Izola - Općina Izola
 • DIIP: Izgradnja vatrogasnog doma Izola - Općina Izola
 • DIIP: Zeleni kare - Općina Izola
 • DIIP: Izgradnja seoskog doma na Šaredu - Općina Izola
 • DIIP: Adaptacija palače Besenghi degli Ughi
 • DIIP: Uređenje kanala Sv. Jerneja - Okolje Piran d.o.o.
 • DIIP: Nabava vozila za hitnu pomoć – Dom zdravlja Izola
 • DIIP: Proširenje dijela Doma zdravlja Izola - proširenje postojećeg objekta na JZ i SI strani radi proširenja djelatnosti obiteljske medicine - Općina Izola
 • DIIP: Zamjena krova na višenamjenskoj sportskoj dvorani Livade - Općina Izola
 • DIIP: Uređenje prostora uz igralište na Šaredu - Općina Izola

 

Kontakt

Elmarkt d.o.o.
Sončna pot 42, 6320 Portorož
PE Koper - Ferrarska 8, SI-6000 Koper

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
T: +386 8 205 06 12 
F: +386 8 205 06 15