Referenčna lista projektov s področja izdelave investicijske dokumentacije in izvajanja investitorskega inženiringa:

2010 - 2012

 • DIIP: Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja
 • DIIP: Prenova objekta na Smrekarjevi 51 v Izoli
 • DIIP: Krožišče Valeta
 • DIIP: Prenova Zadružnega doma v Kortah
 • DIIP: Dozidava kulturnega doma v Novi vasi
 • DIIP: Navezava hitre ceste v Izoli
 • DIIP: Izgradnja dnevnega centra za starejše v Izoli
 • DIIP: Ureditev novega vhoda v Splošne bolnišnice Izola
 • DIIP: Prenova Kulturnega doma Božidarja Jakca v Padni
 • DIIP, IP: Razvoj ribiške infrastrukture v Izoli – II. faza
 • DIIP, IP: Rekonstrukcija ceste Sončno nabrežje v Izoli
 • DIIP, PIZ in IP: Obnova in rekonstrukcija vile v Rimu (Veleposlaništvo RS v Rimu in pri Svetem sedežu v Vatikanu
 • DIIP: Cesta Baredi
 • DIIP: Rekonstrukcija Vrtca »La Coccinella« Piran
 • DIIP in IP: Prenova oziroma novogradnja telovadnice na stadionu v Piranu
 • DIIP: Rešitev prostorske problematike Osnovne šole Dante Alighieri Izola
 • DIIP: Rešitev prostorske problematike Osnovne šole Livade Izola
 • DIIP: Rešitev prostorske problematike Osnovne šole Vojke Šmuc Izola
 • DIIP: Rešitev prostorske problematike Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola
 • Novelacija IP: Novi prostori za Davčni urad v Novi Gorici - Davčna uprava Republike Slovenije
 • DIIP: Dom upokojencev Izola - Casa del pensionato Isola
 • DIIP, IP: Nakup prostorov za potrebe UE Pesnica
 • Študija izvedljivosti: Reorganizacija obstoječega stanja oz. možnosti ustanovitve Stanovanjskega sklada v Občini Izola - Občina Izola
 • DIIP, IP: Izgradnja pločnika Jagodje - Belvede, II. faza - Občina Izola
 • DIIP, PIZ in IP: Zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje Stalnega predstavništva RS pri OECD - Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Novelacija IP: Obnova Pokrajinskega muzeja Koper ob 100. obletnici delovanja - Mestna občina Koper
 • DIIP, IP, Novelacija IP: Rekonstrukcija mestne galerije v Piran - Občina Piran
 • DIIP: Izgradnja vodovodnega omrežja na območju Markovca v Kopru - I. faza - Rižanski vodovod Koper d.o.o.
 • Primerjava in vrednotenje variant reševanja prostorske problematike Veleposlaništva RS v Sarajevu
 • DIIP: Nakup objekta za potrebe Veleposlaništva RS v Sarajevu - Ministrstvo za zunanje zadeve
 • DIIP, IP in Novelacija IP: Vodovod Portorož - Bernardin - Občina Piran
 • Programska naloga: Kampus Sonce - Univerza na Primorskem
 • DIIP: Kulturni center Izola - Občina Izola
 • DIIP: Ločitev kanalizacijskega sistema Piran - Občina Piran
 • Novelacija IP: Nakup gasilskih vozil - Občina Piran
 • DIIP, PIZ, IP: Izgradnja podzemne garaže na območju UN "Pošta" - Občina Izola
 • Analiza ekonomske upravičenosti: Izgradnja podzemne garaže na območju UN "Pošta" - Občina Izola
 • DIIP: Objekt Drevored 1. maja 9, Izola - Univerza na Primorskem
 • DIIP: Razširitev zbirnega centra na odlagališču nenevarnih odpadkov Dragonja - Okolje Piran d.o.o.

2013 - 2014

 • DIIP: Rekreacijski park Livade – Občina Izola
 • DIIP: Sanacija strehe skladišča soli v Portorožu – Občina Piran
 • DIIP: Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1 – Občina Izola
 • DIIP: Energetska obnova športne dvorane v Izoli obnova strehe športne dvorane na Kraški ulici – Občina Izola
 • DIIP, IP: Sanacija in podaljšanje pomola ob Oddelku za pomorstvo UL FPP v Portorožu – UL FPP
 • DIIP, IP: Nabava gasilskega vozila z dvigalom – Gasilska brigada Koper
 • DIIP: Tlakovanje obale in rekonstrukcija ceste Sončno nabrežje v Izoli
 • DIIP: Prizidek Zdravstvenemu domu Izola – ZD Izola
 • DIIP: Nadzidava mansarde na Sončnem nabrežju 8 v Izoli – Občina Izola
 • DIIP, IP: Dom vodnih športov Piran – Občina Piran
 • DIIP: Prenova Kulturnega doma Božidarja Jakca v Padni

2015 - 2016

 • DIIP, IP: Veleposlaništvo RS v Sarajevu – MZZ
 • DIIP, PIZ, IP: Veleposlaništvo RS v Londonu – MZZ
 • ŠI: Rekonstrukcija ul. 1. Svibnja – Grad Buje
 • DIIP: Športni park Malija, I. faza – Občina Izola
 • DIIP: Nakup gasilskih vozil za gašenje gozdnih požarov – Obalna gasilska zveza Koper
 • ŠI: Ribarska luka Krk – Županijska lučka uprava Krk
 • DIIP, IP: Ureditev obale Fornače – Občina Piran
 • DIIP, IP: 6 projektov v okviru operacije »Skupna vizumska politika« - MZZ
 • DIIP, PIZ, IP: Program posodabljanja bivalnega standarda in novih konceptov dela v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
 • DIIP, IP: Nabava gasilskega tehničnega vozila z dvigalom – Gasilka brigada Koper
 • DIIP: Kolesarska pot in pločnik na cesti v Hrvatinih – Mestna občina Koper
 • DIIP: Prenova Hiše Tartini – Občina Piran
 • DIIP, IP: Parkirišča v Parku Škocjanske jame v Sprejemnem centru – Park Škocjanske Jame
 • DIIP, IP: Zamenjava cevnih povezav in modulov ultrafiltracije na Vodarni Rižana – Rižanski vodovod Koper d.o.o.
 • DIIP: Obnova in dozidava Hotela Brdo – Generalni sekretariat Vlade
 • DIIP: Prenova Gradu Brdo – Generalni sekretariat Vlade

2017 – 2018

 • DIIP: Regijski prostorski načrt za priobalni pas med Koprom in Izolo – Mestna občina Koper, Občina Izola
 • DIIP: Sanacija klifa na Debelem rtiču – Občina Ankaran
 • DIIP: Ureditev info centra »Mala Barka 2« v Portorožu – Občina Piran
 • DIIP: Dozidava podružnice OŠ Vojke Šmuc v Kortah – Občina Izola
 • DIIP: Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper – Mestna občina Koper
 • DIIP: Regijski prostorski načrt ŠRP OSP – Mestna občina Koper
 • DIIP: Ureditev in sanacija Vinogradniške ceste v Ankaranu – Občina Ankaran
 • DIIP: Ureditev prekata objekta Monfort – Občina Piran
 • DIIP: Nadgradnja in razširitev poslovne stavbe Komunale Izola – Komunala Izola

2019 – 2020

 • DIIP: Nabava nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B za ZD IZOLA – Občina Izola
 • IP: Širitev vodovoda Litija-Šmartno, transportni vodovod Beden-Veliki vrh - Golišče, faza II, Litija-Veliki vrh - Občina Litija
 • DIIP: Vodovod Kresnice - Občina Litija
 • IP: Gradnja transportnega vodovoda Gabrovka-Tihaboj - Občina Litija
 • DIIP, PIZ, IP: Ribiško pristanišče Seča - Občina Piran
 • DIIP: Kulturni center Izola
 • IP: Vodovod Mamolj - Občina Litija
 • DIIP: Prenova Servitskega samostana - Mestna občina Koper
 • DIIP: Balinišče Korte - Občina Izola
 • IP: Mestni stadion - zamenjava umetne trave na pomožnih igriščih - Občina Izola
 • DIIP: Sprememba namembnosti in dozidava objekta na Gorkijevi 14 v Izoli - Občina Izola
 • DIIP: Obnova stavbe Krajevne skupnosti Jagodje - Dobrava - Občina Izola
 • DIIP: Postavitev toplotne črpalke na lokaciji Zdravstveni dom Izola - Občina Izola
 • DIIP, IP: Novogradnja večstanovanjske stavbe na naslovu Cegnarjeva 2 in 4
 • DIIP: Nabava gasilske avtocisterne - Gasilska brigada Koper
 • DIIP: Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu - Občina Ankaran
 • DIIP, IP: Komunalna opremljenost Dolgih njiv - Občina Ankaran
 • DIIP: Izgradnja zunanje garaže za vozila PGD Korte ter ureditev nadomestnih parkirnih mest - Občina Izola
 • DIIP: Izgradnja študentskega doma v Sežani - Inkubator Sežana
 • DIIP: Nabava kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in tehnične intervencije - Gasilska brigada Koper
 • DIIP: Ureditev tržnice v Ankaranu - Občina Ankaran
 • DIIP: Nakup zemljišča ID znak: parcela 2626 1967/97 - Občina Izola
 • DIIP: Menjava zemljišča med Občino Izola in KZ Agraria Koper, z.o.o. - Občina Izola
 • DIIP: Izgradnja interaktivnega muzeja ribiške industrije Slovenije v Izoli
 • DIIP: Ureditev črpališča fekalnih voda v Portorožu
 • DIIP: Postavitev toplotne črpalke v stavbi Občine izola na naslovu: Sončno nabrežje 8 - Občina Izola
 • IP: Nakup Medgeneracijskega središča ŠMELC - SVC Litija d.o.o.
 • Elaborat ekonomike: za investicijo Komunalna ureditev območja OPPN Vrtec Police Ajdovščina in izgradnja vrtca - Občina Ajdovščina
 • IP: Dograditev kanalizacije v mestu Litija - Občina Litija
 • DIIP: Ureditev nekdanjega skladišča soli Monfort - Občina Piran
 • DIIP: Nakup in usposobitev palače Trevisini za potrebe izvajanja kulturnih programov - Občina Piran
 • DIIP: Ureditev območja "Forma Viva" - Občina Piran
 • DIIP: Ureditev zunanjega šolskega prostora OŠ LIVADE IZOLA - Občina Izola
 • Akcijski načrt izvedbe investicij: Piran - Pirano 4 Istria 2025 - Občina Piran, Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran
 • DIIP: Obnova fasade - Južna cesta 20, Izola - Občina Izola
 • DIIP: Ureditev stanovanja na naslovu: Ob starem zidovju 1, Izola - Občina Izola
 • DIIP: Izgradnja gasilskega doma Izola - Občina Izola
 • DIIP: Zeleni kare - Občina Izola
 • DIIP: Novogradnja vaškega doma na Šaredu - Občina Izola
 • DIIP: Adaptacija palače Besenghi degli Ughi
 • DIIP: Ureditev kanala Sv. Jerneja - Okolje Piran d.o.o.
 • DIIP: Nabava nujnih reševalnih vozil - Zdravstveni dom Izola
 • DIIP: Dozidava dela Zdravstvenega doma Izola - širitev obstoječega objekta na JZ in SV strani za širitev dejavnosti družinske medicine - Občina Izola
 • DIIP: Zamenjava strehe na večnamenski telovadnici Livade - Občina Izola
 • DIIP: Ureditev območja ob igrišču na Šaredu - Občina Izola

2021-2022

 • DIIP, PIZ, IP: Izgradnja interaktivnega muzeja ribiške industrije v Izoli - Občina Izola
 • DIIP: Večnamenski oder v dvorani ZD Korte - Občina Izola
 • Elaborat ekonomike: za investicijo Komunalne ureditev območja OPPN Ribnik SB II - Občina Ajdovščina
 • Novelacija IP: Program posodabljanja bivalnega standarda in novih konceptov dela v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
 • DIIP: Kolopark Izola - Občina Izola
 • IP: Izgradnja novega gasilskega doma PGD Izola in prostorov za Civilno zaščito Občine Izola - Občina Izola
 • Elaborat ekonomike: za investicijo Komunalna ureditev območja OPPN za območje naselja Šared
 • DIIP: Skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na območju Zbirnega centra Dragonja - zagotavljanje požarne varnosti - Okolje Piran
 • DIIP: Nadzidava Osnovne šole Dante Alighieri - Občine Izola
 • DIIP: Nakup zemljišč na območju "TPC Livade" v Izoli - Občina Izola
 • DIIP, IP: I. faza komunalnega opremljanja vzhodnega dela OPPN Šared
 • DIIP: Nakup in prenova palače Apollonio - Občina Piran
 • DIIP: Obnova osrednje kapelice Sv. nadangela Mihaela - Občina Izola
 • DIIP: Gradnja večstanovanjske stavbe na območju ZN Livade I - Občina Izola
 • DIIP: Rekonstrukcija zdravstvenega doma Sečovlje - Občina Piran
 • DIIP: Rekonstrukcija ali novogradnja črpališča, zadrževalnika in podmorskega izpusta pri skladišču Grando v Portorožu - Občina Piran
 • DIIP, IP: Nakup zemljišča in gradnja večstanovanjskega objekta na parceli 1433/1, k.o. Sečovlje - Občina Piran
 • IP: Nabava dveh električnih avtobusov - Občina Piran
 • IP: Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1 - Občina Izola
 • IP: Jadranje, aktivna doživetja, regate, okusi - Občina Piran
 • DIIP: Novogradnja centralnega trakta Osnovne šole Vojke Šmuc v Izoli - Občina Izola
 • DIIP: Center odličnosti za usposabljanje potapljačev in pomorskih reševalcev za reševanje v Jadransko-jonski regiji - UNI LJ FPP
 • DIIP: Prenova in dozidava Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
 • DIIP: Gradnja vodovoda Leše - Občina Litija
 • DIIP: Nadkritje tržnice v Luciji - Občina Piran
 • DIIP, PIZ, IP: Novo ekološko plovilo NIB, Morske biološke postaje Piran
 • DIIP, IP: Čistilna naprava Korte - Občina Izola
 • Elaborat ekonomike: za investicijo v urejanje območja SD OPPN za gradnjo kmetijskih objektov
 • novelacija IP: Ureditev kanala Sv. Jerneja - Okolje Piran
 • DIIP, PIZ, IP: Nakup zemljišč Tenis centra Portorož - Občina Piran
 • Elaborat ekonomike: za investicijo v urejanje območja OPPN Stanovanjska zazidava Žabče - Občina Tolmin
 • DIIP: prenova športne dvorane na Kraški ulici v Izoli - Občina Izola
 • DIIP: nabava gasilskega vozila - PGD Izola
 • Elaborat ekonomike: za investicijo v urejanje območja OPPN Gospodarska cona ob obvoznici - zahod v Mirnu
 • DIIP: Investicijsko vzdrževalna dela na Mestnem stadionu Izola
 • DIIP: Izgradnja novega sistema filtriranja in ostale opreme v vodarni Gabrijeli

 

Kontakt

Elmarkt d.o.o.
Sončna pot 42, 6320 Portorož
PE Koper - Ferrarska 8, SI-6000 Koper

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
T: +386 8 205 06 12 
F: +386 8 205 06 15